Skip to content

Par mācību maksu Sporta skolā

      
Domes sēdes protokola izraksts

2020.gada 19.martā                                      Siguldā                                                      Nr.4

51.§

Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtējās situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības  nodarbībām  un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs 

Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. un 4.4.apakšpunktu, uz laiku līdz 2020.gada 14.aprīlim pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs (izņemot iestādēs, kuras nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojumu), paredzot iespēju nodrošināt mācības attālināti vispārējās, pamatizglītības programmas un profesionālās ievirzes programmas apguvei. Atsevišķās pašvaldības izglītības iestādēs paredzēts attālināti nodrošināt arī interešu izglītības programmas apguvi. Ņemot vērā šo ārkārtējo situāciju, nepieciešams lemt par līdzfinansējuma maksas nepiemērošanu tām profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības nodarbībām, kuras ārkārtējās situācijas perioda ietvaros tiek nodrošinātas attālināti. Savukārt par pārējām nodarbībām, kuras netiek nodrošinātas attālināti, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā  līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšana  ir pārtraucama.

Ņemot vērā  minēto un pamatojoties Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma 4.1., 4.3 un 4.4.apakšpunktiem, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 5.punktu, 2019.gada 15.augusta saistošo noteikumu Nr.25 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 31. un 32.pantu, atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa, R.Kalvāns, I.Alksnis, M.Zīverts, D.Dukurs, J.Strautmanis, Ņ.Balode, I.Zagorska, J.Zilvers), pret – 1 (I.Ozoliņa), atturas – nav,  dome nolemj:

  1. nepiemērot līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas periodā par tām profesionālās ievirzes, interešu izglītības nodarbībām, kuru apguvi Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes nodrošina attālināti;
  2. pārējām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nenodrošina attālinātu interešu izglītības programmas apguvi un pagarinātās dienas grupas nodarbības, pārtraukt uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas periodu par šīm nodarbībām līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšanu;
  3. izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu;
  4. Izglītības pārvaldei nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Sēdes vadītājs:                                                (paraksts)                                            U.Mitrevics