Skip to content

Par mums

Siguldas Sporta skola ir Siguldas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā dibināta 2002.gadā.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās Izglītības likums, Sporta likums, spēkā esošie normatīvie akti, dibinātāja lēmumi, skolas nolikums.

Izglītojamajiem šobrīd ir iespējas izvēlēties sev tuvāko no astoņiem sporta veidiem. Pieci no šiem veidiem (basketbols, kalnu slēpošana, vieglatlētika, dambrete, badmintons) ir Siguldas Sporta skolā kopš tās dibināšanas. Kopumā skolā tie bijuši 9.


Basket-bolsBadmin-tonsDambre-teKalniVieglat-lētikaVolejbolsKamani-ņasOrientē-šanāsDist. slēp.Peldēša-naKopā
02/036041867441282135
404
03/045340877561162135
406
04/056758329751671713
412
05/067338388839411511
343
06/07127292989433114
362
07/08106302591392111
323
08/0912329288236239
330
09/10713632144011
204
10/117142222145
201
11/126939333254
227
12/136751314369
261
13/148641405280
302
14/159251326611543
399
15/169235295910148
364
16/1710152416310525*51
413
17/18111544468107

224724477
18/19111383766107

264150476
19/20111274681119

334266525
20/21134336094129424678616
21/221353932102132335479606
22/231584117113162356281669

Mācību – treniņa process tiek organizēts: Siguldas Sporta skolas, Siguldas Sporta centra, Allažu Sporta centra, Siguldas 1. pamatskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas sporta zālēs, Siguldas pilsētas vidusskolas sporta angārā, atbilstoši sporta veida specializācijai Siguldas Pilsētas kalnu slēpošanas trasē, Fischer Slēpošanas centrā, pilsētas stadionā, kā arī Siguldas apvidū.

Siguldas Sporta skola ir vienīgā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Siguldas novadā.

Siguldas Sporta skolā akreditācija pirmo reizi notika 2002. gadā, kad skola tika dibināta, turpmāk tā tika akreditēta 2004., 2010. un 2016. gadā. Akreditācijas norisinājušās sekmīgi, skola tika akreditēta uz sešiem gadiem.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība – Nr.2070902244, izdota 2007.gada 06.februārī.

Sporta skolas administratīvo vadību nodrošina direktore, divi direktora vietnieki mācību darbā, viens direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (no 26.11.2019.). Profesionālās ievirzes programmas īsteno 23 treneri, interešu izglītību – 2 treneri. Skolas saimniecisko darbību nodrošina 4 darbinieki.

Skola īsteno šādas pamatfunkcijas:

1) licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un interešu izglītības programmu realizācija;

2) sporta sacensību organizēšana;

3) skolu sporta metodiski – organizatoriskā centra funkcijas;

4) sporta bāzes Gāles ielā 29, Siguldā, apsaimniekošana.

Sporta skolas darbību finansē Siguldas novada pašvaldības budžets, valsts mērķdotācijas, vecāku līdzfinansējums. Skolas ieņēmumi ir juridisku un fizisku personu ziedojumi un ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Sporta skolai iedalītos finanšu resursus izlieto apstiprinātā budžeta ietvaros, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sporta skola sagatavo augstas klases sportistus, kuri vēlāk kļūst par Eiropas, Pasaules čempionātu un Olimpisko spēļu dalībniekiem un sekmīgi startē Latvijas izlases sastāvā. Siguldas Sporta skolas absolventi ir Latvijas bobsleja izlases treneris Mihails Arhipovs, talantīgā skeletoniste Lelde Priedulēna, kalnu slēpotāji Kristīne Poška, Lelde Gasūna, Evelīna Gasūna, Žaks Gedra, Žanete Gedra. Sporta skolā mācījies arī divu olimpisko sudraba medaļu ieguvējs, daudzkārtējs pasaules kausa ieguvējs skeletonā Martins Dukurs.

Skola līdz 2021.gada rudenim organizēja un vadīja novada, republikas un starptautiska mēroga sacensības un sadarbībā ar skolu pedagogiem realizēja izveidotu vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu. Katru mācību gadu tika oganizētas kompleksas sporta spēles visiem skolu izglītojamieem pa klašu grupām – 1.klases, 2.klases, 3.-4.klases, 5.-6.klases, 7.-9.klases, 10.-12.klases. Mācību gada laikā vispārizglītojošajām skolām tika piedāvātas vairāk nekā 20 dažādas sportiskās aktivitātes.

Siguldas Sporta skolai kopš 2010. gada ir sava adrese globālajā tīmeklī – www.siguldassportaskola.lv. Sporta skolas jaunumiem iespējams sekot arī www.facebook.lv/Siguldassportaskola https://www.instagram.com/siguldassskola/

Skolas darbības mērķis ir ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā, audzinošā un metodiskā darbība.

Skola organizē vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības.

Skolas uzdevumi:

  • nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
  • nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu process, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītība);
  • radīt priekšnoteikumus talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējām attiecīgajā programmā un motivēt profesionālās izglītības iegūšanai sportā;
  • padziļināt izglītojamo zināšanas sporta teorijā, pilnveidot izglītojamo prasmes un iemaņas, iesaistot izglītojamos sporta tiesnešu, instruktoru un brīvprātīgo sporta organizatoru praktiskajā darbā;
  • izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  • nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas īstenotajām profesionālās ievirzes programmām, mācību sporta darbam vispārējās izglītības iestādēs;
  • organizēt un uzturēt sadarbību ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;
  • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  • savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.