Skip to content

Par Sporta skolas darbu ārkārtas situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru Latvijas Republikā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, lai ierobežotu “Covid-19” izplatību valstī, NOSAKU:

  1. Sporta treneriem ārkārtējās situācijas laikā PĀRTRAUKT klātienes mācību treniņu nodarbības.
  2. UZDODU sporta veidu treneriem telefoniski, elektroniski (SMS, WhatsApp, e-pastā, e-klasē) informēt audzēkņus un viņu vecākus (likumīgos pārstāvjus) par mācību treniņu organizēšanu attālināti – nosūtot audzēkņiem elektroniski individuālos treniņu plānus, atbilstoši audzēkņu apmācību gadam un nodarbību apjomam.
  3. UZDODU treneriem kontrolēt mācību treniņu plānu izpildi, organizējot audzēkņu treniņu atskaites, dienasgrāmatas elektroniski vai papīra formā par veikto treniņu darba apjomu.
  4. UZDODU Sporta skolas direktora vietniecei Ilze Ratniecei ievietot rīkojumu Sporta skolas mājas lapā.

Direktors A.Fridrihsons