Dokumenti
Pirmdiena, 21 Decembris 2015 17:07

Siguldas Sporta skolas

PADOMES

REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 31. pantu

un Siguldas Sporta skolas nolikumu

1.Vispārīgie jautājumi

1.1.Siguldas Sporta skolas (turpmāk – Skola) Padome ( turpmāk tekstā - Padome) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Padome līdzdarbojas Skolas darba organizēšanā.

1.2.Padome pārstāv un aizstāv Skolas, izglītojamo un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina treniņu un audzināšanas procesa efektivitāti.

1.3.Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas nolikumu, Skolas darba kārtības noteikumus un Padomes reglamentu. Padomes reglamentu pieņem Skolas Padomes kopsapulce un apstiprina Skolas Padomes priekšsēdētājs.

1.4.Padomei var būt sava simbolika un atribūtika.

1.5.Padomei ir padomdevēja tiesības skolas administrācijai. Skolas Padomes lēmumi, kas pieņemti tās pilnvaru ietvaros un saskaņā ar likumdošanu, ir saistoši Skolas administrācijai un visiem Skolas darbiniekiem un pedagogiem. Skolas Padomei nav tiesību mainīt Skolas direktora lēmumu.

1.6.Padome var īstenot Skolas administrācijas deleģētas funkcijas.

1.7.Padomes locekļi pienākumus veic sabiedriskā kārtā.

2.Padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi:

2.1.Padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbību sporta izglītības īstenošanas procesā.

2.2.Padomes galvenie uzdevumi:

2.2.1.sadarboties ar Skolas administrāciju, vecākiem, pedagogiem, novada pašvaldību un citām organizācijām;

2.2.2.piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus sporta izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanā;

2.2.3.izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam, materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai;

2.2.4.sekot, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

2.2.5.apkopot vecāku priekšlikumus un tos īstenot Padomes darbības ietvaros;

2.2.6.pārstāvēt Skolas intereses, sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

2.2.7.izglītības iestādes atbalstam var tikt veidots speciāls fonds;

2.2.8.veicināt ziedojumu piesaisti, lemt par to izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku pilnsapulcei;

2.2.9.veicināt informācijas apmaiņu, izplatību Skolā, sabiedrībā, pašvaldībā.

3.Padomes izveide un vēlēšanas

3.1.Padomi ievēl uz 2 gadiem.

3.2.Vecāku pārstāvjiem Padomē jābūt vairākumā.

3.3.Katru sporta veidu pārstāv vismaz viens vecāku pārstāvis, kurus ievēl vecāku kopsapulcē.

3.4.Par vecāku pārstāvi nedrīkst ievēlēt Skolas treneri vai administrācijas pārstāvi.

3.5.Pedagogu pārstāvjus ievēl pedagogu sapulcē uz 2 gadiem.

3.6.Skolas padomē var būt audzēkņu pārstāvji, kurus ievēl audzēkņu sapulcē. Ievēlētie audzēkņi savu darbību Padomē beidz, pārtraucot mācīties Skolā vai izsakot vēlēšanos izstāties no Padomes.

3.7.Pašvaldība uz vienu gadu vai atkārtoti izvirza pārstāvi Skolas Padomei.

3.7.No vecāku vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju.

3.8.Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas Skolas Padomes vēlēšanas.

4.Padomes sastāvs un darbības organizācija

4.1.Padomes sastāvā ir:

4.1.1.vecāku pārstāvji – 6;

4.1.2.izglītojamo pārstāvji – 2;

4.1.3.pedagogu pārstāvji – 2;

4.1.4.Skolas direktors;

4.1.5.Skolas personāla pārstāvji (direktora vietniece, lietvede)

4.1.6.Pašvaldības pārstāvis -1.

4.2.Skolas Padomes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mācību gadā.

4.3.Padomes sēdes tiek protokolētas.Sēdes protokoli glabājas pie direktora.

Aptauja

Kurš aktīvās atpūtas veids Tev patīk vislabāk?

Notikumu kalendārs

November 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2